Regulamin konkursu "Pikantne Vs. Łagodne"

REGULAMIN KONKURSU „Pikantne Vs. Łagodne”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Pikantne Vs. Łagodne” (zwanym dalej „Konkursem”) Deal Food sp. Zo.o ul. Głogowska
31/33, 60-702 Poznań , NIP: 7811881506 , REGON: 302272621 . Wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem:
0000463386(zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/euromarketshop24
3. Serwis Facebook oraz Facebook Inc. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej w związku z niniejszym
konkursem.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.
5. Konkurs Facebook ogłoszony zostanie na fanpage’u https://www.facebook.com/euromarketshop24.
6. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz
rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumentami w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i posiadającymi aktywne konto w
serwisie Facebook.com; którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Poprzez udział w konkursie uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
c) akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z informacją dotyczącą odbioru nagrody;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik który
został zwycięzcą wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych identyfikacyjnych którymi posługuje
się na Facebook.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODY
1.Organizator przewiduje w Konkursie przekazanie jednej nagrody w postaci zestawu produktów marki Fernando.
Zestaw zawiera 6 puszek produktów.
2. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/euromarketshop24.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, z zastrzeżeniem §5 ust. 8.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs będzie inicjowany w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post konkursowy“) na portalu
społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/euromarketshop24
2.Konkurs odbędzie się w terminie 02.08.2021 r. – 15.08.2021 r.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
• Udzielenie odpowiedzi na pytanie 'Jakie danie lubicie?', pikantne czy łagodne?
§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich
zadań opisanych w § 4 ust. 1-3 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 4.
Ust. 3 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. Uczestnicy, którzy wykonają poprawnie zadania zostaną ujęci w
losowaniu przeprowadzonym przez organizatora przy użyciu zewnętrznej aplikacji.
4. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w poście, który zostanie opublikowany 18-08-2021
5. Po wyłonieniu zwycięzcy Organizator skontaktuje się z nim poprzez aplikację Messenger i poinformuje w jaki
sposób odebrać nagrodę.
6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom
nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za
brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń
Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są
sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych,
serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony
Facebooka.
§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. PRAWA AUTORSKIE
1. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w
szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób
mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej
pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami,
c) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem serwisu Facebook.
2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Deal Food sp. Zo.o ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań , NIP:
7811881506 , REGON: 302272621 . Wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000463386.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: euromarketshop24@gmail.com
3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, odwiedzających profil PB w serwisie Facebook (dalej fanpage), w
tym wchodzących w interakcje z fanpage, w szczególności osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez
kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów
zamieszczonych na fanpage’u lub przesłały Administratorowi wiadomość za pośrednictwem portalu
społecznościowego.
4. Pani/Pana dane identyfikacyjne oraz zdjęcie profilowe w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym
profilu społecznościowym Facebook przetwarzane będą w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy PB, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych
określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, z zastrzeżeniem,
że :
• Administrator nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów
społecznościowych i jak je przetwarza.
• Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednocześnie informujemy, że Administrator nie przekazuje Państwa danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z zastrzeżeniem międzynarodowego charakteru
przepływu danych w serwisie Facebook.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania
nagród wyróżnionym Zwycięzcom lub do cofnięcia udzielonej zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. sprostowania danych,
b. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie
obowiązujące przepisy w tym zakresie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w
Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy
prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach
będzie zamieszczona na Fanpage’u
5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl